• IberPaca Palla

IberPaca Palla

Palla tractada higiènicament procedent de blat i / o ordi utilitzable tant per a alimentació com per llit.


Format

Fibra llarga

 

Presentació

Bales de 250 kg amb fleix.

Bales de 475 kg amb corda.

Bales de 475 kg amb filferro.

Alimentació 

Bestiar oví, caprí, boví i equí. Mescles per UNIFEED/TMR


Comparteix a